VNÚTORŃY PORIADOK

Kino Klub Revúca, Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca ( prevádzkovateľ Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca, IČO: 00138789.

1.       Divákovi je povolený vstup do kinosály len s platnou vstupenkou, ktorú si zakúpil v pokladni kina alebo prostredníctvom internetovej stránky kina www.kino.msksrevuca.sk. Túto vstupenku je povinný si uchovať v nepoškodenom stave až do konca predstavenia.

2.       Ak sa divák rozhodne opustiť kinosálu počas predstavenia je povinný mať so sebou vstupenku, ktorou sa musí po návrate do kinosály preukázať personálu kina.

3.      Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.
Pri filmoch s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 4.        Vstup do kinosály s nadrozmernými predmetmi alebo batožinou, či športovými prostriedkami (napr. bicykel, kolobežka, korčule, hoverboard a pod.) je zakázaný.

5.       Kino neposkytuje odkladací priestor pre veci divákov. Za odložené veci kdekoľvek v priestoroch kina kino nezodpovedá.

6.       Rodičia sú zodpovední za maloleté deti. V prípade rušenia predstavenia budú dieťa a jeho rodič požiadaní, aby opustili kinosálu a to bez nároku na vrátenie vstupného. Za neplnoletých návštevníkov je zodpovedný zákonný zástupca.

7.   Osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, osoby s agresívnym chovaním, osoby s vulgárnym a konfliktným chovaním budú z priestorov kina vykázané a to bez nároku na vrátenie vstupného (v prípade, že majú zakúpenú vstupenku).

8.   Diváci v priestoroch kina sú povinní svojim správaním neobťažovať iných divákov, správať sa slušne a nehlučne. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním (hlasné rozprávanie, používanie mobilného telefónu, tabletu) bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade odmietnutia opustenia kina môže byť film pozastavený a kontaktovaná polícia.

9.   Vykladanie nôh na sedadlá v kinosále je zakázané. Divák môže byť v tomto prípade vyzvaný na opustenie kinosály bez nároku na vrátenie vstupného.

10.   Kino Klub nezodpovedá za správanie a konanie žiadneho z divákov.

11.   Vstup na pódium, vrátene schodíkov vedúcich na pódium je bez dovolenia personálu prísne zakázaný.

12.   Zhotovovať akékoľvek obrazové alebo zvukové záznamy z premietaných audiovizuálnych programov v priestoroch kina je prísne zakázané.

13.   Divák je pri opúšťaní kinosály povinný odniesť všetky predmety, ktoré tam vniesol – vrátane zvyškov potravín a obalov z bufetu.

14.   Divák je povinný uhradiť kinu plnú škodu, v prípade poškodenia majetku a vybavenia kina.

15.   Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom je zakázaná v celej budove kina ( mestského kultúrneho strediska ).

16.   Za peňažné rozdiely zistené mimo poklade kino nezodpovedá.

17.   Pri neúčasti na predstavení alebo predčasnom opustení predstavenia stráca použitá vstupenka platnosť a divák nemá nárok na vrátenie vstupného.

18.  Zakúpené vstupenky v pokladni kina, alebo prostredníctvom internetu, nie je možné stornovať, vrátiť ani vymeniť. Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenia zo strany Kina Klub Revúca.

 19.  Zakúpením  vstupenky divák súhlasí s vnútorným poriadkom kina a je povinný sa ním riadiť.